Get Listed
Banyan Tree Hangzhou
Banyan Tree Hotels & Resorts Resort
Address: 2 Westbrook Resort, Zijingang Road, Xihu District, Hangzhou, Hangzhou, Zhejiang, 310030, China